Close

Önlisans Programı

  • Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
  • Mesleki iletişim becerisini geliştirme
  • Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
  • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
  • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
  • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
  • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
  • Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

Anestezi Programı mezunu,

 

1) Anestezi teknikerinin mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini

    benimser

2) Alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar, örneklendirir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir

3) Hasta, hastalık ve cerrahi girişimin özelliğine uygun olacak şekilde preoperatif, peroperatif ve postoperatif

    dönemlerde mesleki sorumluluklarını yerine getirir

4) Anestezi cihazının kontrolünü, kullanılmasını, bakımını üstlenir ve diğer yardımcı ekipmanları tekniğine uygun

    kullanır

5) Temel farmakoloji konularını mesleğiyle ilişkilendirir, genel ve bölgesel anestezide kullanılan ilaçları kavrar, hastaya

    hastalığın özelliğine uygun ilaçları, sıvıları, kan ve kan ürünlerini hazırlayıp kullanım amaçları doğrultusunda ve

    mesleki yükümlülükleri çerçevesinde uygular

6) Ameliyathane, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hastaların gereksinimlerini saptar, order’a göre gerekli bakım ve

    tedaviyi uygular

7) Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulama basamakları bilgilerini kavrar, kullanılacak ekipmanı tanır ve

    tekniğine uygun kullanır

8) İnsan anatomisi ve fizyolojisi, temel pataloji alanlarında temel bilgileri kavrar ve edindiği bilgileri mesleğiyle

     ilişkilendirir

9) Sistem hastalıkları ve anestezi uygulamaları konusunda temel bilgileri kavrar  ve edindiği bilgiyi sorumlulukları

    doğrultusunda kullanır

10) Hastalara psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşır, alanı ile ilgili konularda hasta ve yakınlarını bilgilendirir,

      meslektaşları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile iyi bir iletişim kurar

11) Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak mesleki ve sosyal sorumluluklarını

      benimser 

12) Çevre koruma, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında aldığı temel bilgi ve becerileri ile çözüm önerileri

      geliştirir

13) Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

14) Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar

             edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme