Close

Lisans Programı

Uluslararası Lojistik Bölümü Lisans Programı’nın amacı

1) Uluslararası Lojistik Yönetiminde performansı artırmaya yönelik yaratıcı stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri etkin bir biçimde uygulamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip,

2) Eleştirel düşünebilen, Uluslararası Lojistik Yönetimindeki çağdaş araç ve yöntemleri kullanarak problemleri teşhis edebilen, yaratıcı çözüm önerileri getirebilen, karar verebilen ve proje geliştirebilen,

3) Hızla değişen küresel ortam için gerekli olan sürekli gelişim ve değişikliklere hızlı uyum sağlayabilme becerilerine sahip,

4) İleri seviye akademik çalışmalarına (yüksek lisans, doktora) devam etmek için gerekli bilimsel altyapıyı kazanmış

mezunlar yetiştirmektir.

Programımız, üniversite ile iş dünyası arasında yakın ilişki ve işbirliğine dayalı, dünya standartlarında bir uluslararası lojistik işletmeciliği eğitimi sağlamaya ek olarak, öğrencileri içinde bulundukları takım, örgüt ve topluma katkı sağlayacak bireyler haline getirebilmek için onlara aşağıdaki yetkinlikleri de kazandırmayı hedeflemektedir:

5) Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisi

6) Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygı

7) Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk değerleri

8) Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme yetkinlikleri

Uluslararası Lojistik Yönetimi Lisans Programı mezunu,

1)    Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistem tasarım ve planlaması, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.

2)    Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistem tasarımlarını yapabilir ve kararlar verebilir. 

3)    Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlayabilir ve riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alabilir. 

4)    Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, süreçlerdeki problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir. 

5)    Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretebilir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir. 

6)    Küresel iş dünyasını ve uluslararası lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.

7)    Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilir. 

8)    Alana ilişkin konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir.

9)    Takım çalışmasının başarıya olan katkısının farkındadır, takım çalışmalarında farklı tecrübelere sahip bireylerin katkılarını değerlendirebilir, takım çalışmalarına liderlik edebilir veya verimli katkılarda bulunabilir. 

10)    Lojistik yönetimi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir. 

11)    Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlar.

12)    Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

13)    Aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve mesleki etik standartlar konularını anlar ve bu çerçeveler içinde faaliyet göstermenin gereğini ve önemini kavrar.

14)    Kişisel ve mesleki gelişimde kendini değerlendirebilmenin ve yaşam boyu öğrenmenin gereğini ve önemini kavrar.