Close

Lisans Programı

  • Temel sosyoloji kuramlarını kavrama, karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazanma ve uygulama becerisi
  • Sosyoloji ile ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uygun araştırma metotlarını kullanarak bilimsel araştırmaları tasarlama becerisi
  • Toplumsal ilişkiler, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, toplumsal dönüşüm ile ilgili soruları, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünce yapısını kullanarak bilimsel bir yaklaşımla çözme becerisi
  • Problem çözerken (aile içi ve toplumsal şiddet vakaları, nefret suçlarının değerlendirilmesi, kültürel çatışmalar, kayıt dışı insan trafiği, çevre-toplum ilişkisi, doğal afetlerin ardından, yoğun çatışma ve şiddet süreçlerinde (savaş, zorunlu göç) ortaya çıkan toplumsal travmalar gibi) sosyoloji biliminde kullanılan uygulamaları seçme ve kullanma becerisi
  • Sosyolojinin farklı alanlarında bilimsel yazına katkıda bulunmak, uygun programları kullanarak sosyolojik değerlendirme raporları hazırlamak, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi
  • Sosyolojik sorunları algılama ve bunların çözümüne yönelik sosyal politika geliştirme becerisi
  • Farklı iletişim ortamlarında (yazılı iletişim becerisi, niceliksel okur-yazarlık, sözlü ve kişiler arası iletişim becerisi, takım çalışması becerisi vb.) etkin iletişim kurma becerisi
  • Sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma ve bu zenginliği anlayışla ve saygıyla karşılama becerisi
  • Kişisel ve profesyonel gelişimi sağlamak için sosyolojinin prensiplerini kullanabilme becerisi
  • Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi

1)      Temel sosyoloji kuramlarını kavrama, karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazanma ve uygulama becerisi

2)      Sosyoloji ile ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uygun araştırma metotlarını kullanarak bilimsel araştırmaları tasarlama becerisi

3)      Toplumsal ilişkiler, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, toplumsal dönüşüm ile ilgili soruları, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünce yapısını kullanarak bilimsel bir yaklaşımla çözme becerisi

4)      Problem çözerken (aile içi ve toplumsal şiddet vakaları, nefret suçlarının değerlendirilmesi, kültürel çatışmalar, kayıt dışı insan trafiği, çevre-toplum ilişkisi, doğal afetlerin ardından, yoğun çatışma ve şiddet süreçlerinde (savaş, zorunlu göç) ortaya çıkan toplumsal travmalar gibi) sosyoloji biliminde kullanılan uygulamaları seçme ve kullanma becerisi

5)      Sosyolojinin farklı alanlarında bilimsel yazına katkıda bulunmak, uygun programları kullanarak sosyolojik değerlendirme raporları hazırlamak, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi

6)      Sosyolojik sorunları algılama ve bunların çözümüne yönelik sosyal politika geliştirme becerisi

7)      Farklı iletişim ortamlarında (yazılı iletişim becerisi, niceliksel okur-yazarlık, sözlü ve kişiler arası iletişim becerisi, takım çalışması becerisi vb.) etkin iletişim kurma becerisi

8)      Sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma ve bu zenginliği anlayışla ve saygıyla karşılama becerisi

9)      Kişisel ve profesyonel gelişimi sağlamak için sosyolojinin prensiplerini kullanabilme becerisi

10)  Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi 

1)      Sosyoloji bilimine ait temel kavram ve kuramları, araştırma sonuçlarını ve tarihi yaklaşımları bilmelidir.

2)      Sosyoloji bilimine dair temel kavram ve kuram bilgisine ve alan araştırması tecrübesine sahip olmalıdır.

3)      Sosyolojinin temel kuram ve yaklaşımlarını toplumsal, kurumsal ve yapısal sorunlara uygulayabilmelidir.

4)      Uygun araştırma soruları hazırlama, bir araştırma tasarımı için gerekli kaynakları optimize etme ve bu kaynakları veri toplama ve analizinde etkin bir şekilde yönlendirme becerisini göstererek, sosyolojideki araştırma metotlarını kullanabilmelidir. 

5)      Bilimsel sonuçlara ulaşıp bu sonuçları, sosyolojinin bağlı olduğu etik kurallara uygun olarak raporlayabilmelidir.

6)      Sosyolojinin farklı alanlarına (aile sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, kent ve kır sosyolojisi, din sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, suç ve sapma, toplumsal cinsiyet, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, devlet-sivil toplum ilişkisi, doğa-toplum ilişkisi vb.) dair bilgi sahibi olmalı ve bu alanlara ilişkin sorunlara etkin çözümler üretebilmelidir.

7)      Sosyolojide kullanılan bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir. 

8)      Hem akademik hem de profesyonel çevrelerinde etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurma becerisi gösterebilmelidir.

9)      Takım ruhuna sahip ve bir takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

10)  Uluslararası ve kültürlerarası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.

11)  Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.

12)  Hem akademik hem de profesyonel hayatlarında sosyolojiye dair etik kuralları bilmeli ve bu kuralları uygulama becerisine sahip olmalıdır.

13)  Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.