Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Sosyal ve siyasal dönüşümlerin bilişim teknolojileri yoluyla hızla yayıldığı, kültürlerarası etkileşim, sınır aşırı hareketlilik ve ekonomik faaliyetlerin küresel boyutta yaşandığı çağımızda toplumları ve toplumsal ilişkileri anlayıp doğru tepkileri verebilmek önem kazanıyor. Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumun temel sorunsallarını -toplumsal cinsiyet, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, devlet sivil toplum ilişkisi, doğa toplum ilişkisi gibi- kavrayan ve bunlara dair sosyal politika önerileri geliştirebilen bireylere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü dinamik, yenilikçi ve deneyimli akademik kadrosuyla sağlam teorik altyapı ve yöntemsel yetkinliğe, analitik ve eleştirel düşünce yeteneğine sahip, edindiği sosyolojik perspektifle toplumsal sorunlara çözümler üretebilen, sosyal sorumluluklarının ve etik değerlerin bilincinde sosyologlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Programımız öğrencilerine toplumların oluşum ve dönüşüm süreçlerine, sosyal yapı ve kurumların işleyişlerine ve bunların siyasi, ekonomik ve kültürel yapı ve kurumlarla etkileşimine dair bilgi vermeye ve üretmeye yönelik dersler sunmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerinin entelektüel bir birikim oluşturmasına yardımcı olurken tarihsel bir perspektifle ve karşılaştırmalı analizler yoluyla eleştirel düşüncenin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası akademik deneyime ve interdisipliner donanıma sahip, farklı teorik ve metodolojik yaklaşımlara hakim, niteliksel ve niceliksel alan çalışmalarında tecrübeli akademik kadromuz rehberliğinde bölümümüz, öğrencilerine uluslararası akademik standartlarda eğitim ve araştırma olanakları sunmakta, onlara küreselleşen dünyanın ve iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda mesleki beceri ve akademik birikim kazandırmayı hedeflemektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Arda İbikoğlu- Sosyoloji Bölüm Başkanı