Close

Lisans Programı

Ekonomi Bölümü Lisans Programı aşağıdaki yetkinliklere sahip lider kişilikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır:

 • Ekonominin temel kavramlarıyla kullanılan yöntemlerin öğrenilmesini sağlamak ve mikro ve makro iktisat teorilerini uygulama yeteneği kazandırmak.   
 • İktisadi politikaların ve uluslararası gelişmelerin birey davranışını nasıl etkilediği ve iktisadi sonuçların nasıl şekillendiğini anlayabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamak
 • İktisadi problemleri çözümlemede kullanılan sayısal yöntemler ve istatistiki araçlar bilgisini edindirmek
 • İktisadi verilerin toplanması, incelenmesi ve uygun yöntemlerle analiz edilmesi, fayda ve maliyetleriyle bir iktisat politikasının ele alınması yetisinin kazandırılması

Programımız, üniversite ile iş dünyası arasında yakın ilişki ve işbirliğine dayalı, dünya standartlarında bir ekonomi eğitimi sağlamaya ek olarak, öğrencileri içinde bulundukları takım, örgüt ve topluma katkı sağlayacak bireyler haline getirebilmek için onlara aşağıdaki yetkinlikleri de kazandırmayı hedeflemektedir:

 • Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisi
 • Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygı
 • Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk değerleri
 • Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme yetkinlikleri

Ekonomi Bölümü Lisans Programı mezunu,

 • Ekonomi alanındaki (mikroekonomi teorisi ve makroekonomi teorisi, uluslararası ticaret, uluslararası finans, kamu politikası, istatistik ve ekonometri v.b.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrayacak ve kullanabilecek,
 • Ekonomi teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilecek, etkin ekonomi politikaları geliştirebilecek, kamu ve özel sektörü destekleyebilecek kararlar alabilecek,
 • Dünya ekonomisindeki riskleri tanımlayabilecek ve bu riskleri yönetecek kararları ve önlemleri alabilecek,
 • Uluslararası ekonomideki gelişmeleri eleştirel bir biçimde değerlendirebilecek, problemleri tanımlayabilecek ve analiz edebilecek,
 • Ekonomideki problemlere yenilikçi çözümler üretebilecek ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilecek,
 • Ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetleri şekillendiren hukuki çerçevelerin farkında olacak ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilecek,
 • Küresel iş dünyası ve uluslararası ekonomi ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlayacak,
 • Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek,
 • Alana ilişkin konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilecek,
 • Uluslararası ekonomi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilecek,
 • Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayacak,
 • Takım çalışmasının başarıya olan katkısının farkında olacak, takım çalışmalarında farklı tecrübelere sahip bireylerin katkılarını değerlendirebilecek, takım çalışmalarına liderlik edebilecek veya verimli katkılarda bulunabilecek,
 • Aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve mesleki etik standartları konularını anlayacak ve bu çerçeveler içinde faaliyet göstermenin gereğini ve önemini kavrayacak,

Kişisel ve mesleki gelişimde kendini değerlendirebilmenin ve yaşam boyu öğrenmenin gereğini ve önemini kavrayacaktır.