Close

Lisans Programı

Ders İçerikleri

PHAR  122      Farmasötik Botanik                                 

(2-3)6

Genel kavramlar, bitkilerin adlandırılması ve sınıflandırılması; tıbbi bitki ve drogların teşhisi, biyolojik aktif bileşikleri ve kullanılışları; eczacılıktaki önemli bitki familyaları; Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Laboratuvar: Önbilgiler; bitkilerin adlandırılması, morfolojik özelliklerinin tanımlanması, bitkisel örneklerin hazırlanması ve saklanması; bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar; kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi; tıbbi bitkilerin teşhisi. 

 

PHAR 123       Sağlık Bilimleri için Genel Kimya

(2-2)6

Bu dersin amacı, maddenin özelikleri ve geçirebileceği kimyasal değişimleri belirlemede kullanılan yöntemleri öğrencilere tanıtmaktır. Eczacılık fakültesi öğrencilerine hazırlanan bu temel ders, atom teorisi, kimyasal hesaplamalar, maddenin yapısal ve fiziksel özelikleri, atomların elektron yapısı, kimyasal bağ, termokimya, kimyasal kinetik ve kimyasal denge konuları öne çıkaracaktır. Maddelerin gaz, sıvı ve katı haldeki özelikleriyle, çözeltilerinin özelikleri ayrıca incelenecektir. 

 

PHAR  126      Analitik Kimya I                                                                              

(2-3)6

Analitik Kimyada Temel Konseptler (Temel Tanımlar, Konsantrasyonlar, Hata Türleri), Sulu Çözeltilerin Kimyası, Selektif Çöktürme, Gravimetrik Analiz, Asit-Baz Tepkimeleri (Kuvvetli, Zayıf, Poliprotik/Polifonksiyonel Asitler/Bazlar, pH/pOH), Tampon Çözeltiler, Volumetrik Analiz (Nötralizasyon Titrasyonları, Redox Titrasyonları, Çöktürme (Arjentometrik Titrasyonları, Kompleksometrik Titrasyonlar). Önkoşul: CHEM 123

 

PHAR  211      Organik Kimya I                                                                                          

(2-3)6

Organik kimyaya giriş; karbon bileşikler ve kimyasal bağlar; asit-baz reaksiyonları; fonksiyonel grupların temsilleri; reaksiyon ve mekanizmalar; alkanlar, alkenler ve aklinler, alkil halitler ve reaksiyonları; sikloalkanlar; konstitüsyonel, konformasyonel ve stereoizomerler; alkoller; eterler ve epoksitler; organik kimyada oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlar. 

Laboratuvar: Laboratuvar güvenlik kuralları ve Laboratuvar ekipmanlarının tanıtımı; Chem-Draw, Scifinder uygulamaları; organik kimya kütüphane kaynakları; bazı organik moleküllerin saflaştırma ve izolasyon teknikleri. Önkoşul: CHEM 123

 

PHAR  212      Organik Kimya II

(2-3)6

Konjuge doymamış sistemlerin reaksiyonları; aromatik bileşikler ve bunların reaksiyonları; aldehit ve ketonlar; karboksilik asitler ve bunların türevleri; aminler; fenoller; karbohidratlar; amino asitler ve proteinler. Laboratuvar: Bazı organik moleküllerin ve arabileşiklerin yeni teknikler kullanarak sentezlenmesi ve bunların analizleri hakkında bilgiler. Önkoşul: PHAR 211.

 

PHAR  214      Biyokimya

(2-2)6

Hücrenin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu; organeller ve fonksiyonları; lipidler, karbohidratlar, amino asitler, proteinler, enzimatik kataliz, enzim kinetiği, koenzimler; nükleik asitlerin yapı ve işlevleri; hücre zarı bileşenleri ve zarsal taşınım sistemleri; enerjetik; glikoliz; sitrik asit (TCA) döngüsü, denetim.

 

PHAR  215      Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

(2-3)5

Mikrobiyolojiye giriş; bakteri hücresinin yapısı, bakteri metabolizması, bakterilerin üretilmeleri, bakteri genetiği, bakteriyel enfeksiyonların patogenezi, insan vücudunun normal florası; sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon; antibiyotikler ve etki mekanizmaları; antibiyotik direnç mekanizmaları; tıbbi önemi olan bazı bakteriler ve enfeksiyonları; fungusların yapısı, tıbbi önemi olan bazı funguslar ve enfeksiyonları; virüslerin morfolojik ve kimyasal yapıları, virüslerin sınıflandırılması, virüslerin replikasyonu, viral hastalıkların patogenezi, parazitolojiye giriş, protozonlar ve yaptıkları hastalıklar, helmintler ve yaptıkları hastalıklar; adaptif ve doğuştan immün sistemlerinin detayları; bağışıklık tanıma, farklı immün sistemi hücre tipleri arasındaki iletişim ve otoimmünite; immünolojik düzensizliklerde immün sisteminin sağlıklı ve hastalıklı immün sistemdeki fizyolojik işleyişi;  immün sisteminin bileşenlerininkimyasal ve fizyolojik özellikleri.

 

PHAR  223      Analitik Kimya II

(2-3)6

Analitik Ayrımda Temel Konseptler (Ekstraksiyon, Distilasyon, Kromatografi, Elektroforez), Kromatografi (kromatografik parametreler, kromatografik metotlar, TLC, HPTLC, HPLC, GC), Elektroforez, Spektroskopi (Atomic Spektroskopi, UV-Vis. Spektroskopi, Fluresans Spektroskopisi, IR Spektroskopisi, NMR Spektroskopisi, MS Spektroskopisi), Elektrokimyasal metotlar, Validasyon. Önkoşul: CHEM 123

 

PHAR  224      Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik                                                     

(2-0)3

Eczacılıkta ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler; ülkemizde yürürlükte olan eczacılıkla ilgili yasa, yönetmelikler, tüzük ve kararnameler; özellikle 6197, 6643, 984, 2313, 992, 767 sayılı yasalar; uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar.

 

PHAR  232      Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

(2-0)3

Halk sağlığının kavramları; Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sağlık organizasyonu ve bugünkü organizasyona etkileri;  Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin sosyalleşmesi; sağlık mevzuatı; sağlık personelinin kişisel hakları; sağlık eğitimi; erken tanı; bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıklar; aile planlaması; aşılama; tıbbi etik; çevre sağlığı.

 

PHAR  234      Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve İlaç Bilgisi                                  

(1-1)4

Doğru ilaç bilgi kaynaklarına ulaşma yolları; bilgilerin eleştirel ve bilimsel değerlendirilmesi; bilginin doğru kullanımı.

 

PHAR  299      Erken Staj                                                                                                   

(0-0)6

Dört hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı; toplam 160 (4 X 40) saat.

 

PHAR  313      Klinik Biyokimya

(2-3)6

Biyomoleküllerin metabolizmaları; hastalıkların biyokimyasal temelleri; kanser biyokimyası. 

Laboratuvar: Biyokimyasal analizdeki temel teknikler; hematolojik testler, kanda ve idrarda karbohidrat, protein ve lipoproteinlerle ilgili testler; plazmada kolestrol ve lipoproteinlerin tayini; karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri; idrarda salisilik asit ve metabolitlerinin tayini; salisilatların serum albuminine bağlanma özellikleri; enzimatik testler, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan enzimler; immünolojik test teknikleri; proteinlerin PAGE ve SDS-PAGE ile tayini. Önkoşul: PHAR 214

 

PHAR  315      Farmasötik ve Medisinal Kimya I 

(2-3)6

Farmasötik ve medisinal kimyaya giriş; ilaç tasarım stratejileri; ilaçların metabolik değişimleri; enfeksiyon önleyici ilaçlar; antimalaryal; antibakteriyel antibiyotikler; antiviral ajanlar; antineoplastik ajanlar; tanıma ve görüntüleme ajanları; antikonvülsanlar; merkezi sinir sistemi ilaçları. 

Laboratuvar: Farmakolojik olarak aktif olan bazı moleküllerin sentezi, izolasyonu, saflaştırılması ve spektroskopik olarak tanımlanması. Önkoşul: PHAR 212.

 

PHAR  316      Farmasötik ve Medisinal Kimya II

(2-3)6

Sinir sistemine etki eden ilaçlar ve kardiyovasküler ajanlar; nonsteroidal tedaviler; aneztezikler; antihistaminik ajanlar; analjezikler; steroid hormonlar ve terapötik açıdan ilgili bileşikler; proteinler; enzimler; vitaminler; bitkilerin medisinal kimyası. Laboratuvar: Kağıt, ince tabaka, kolon ve HPLC teknikleri ve bunların ilaç analizindeki uygulamaları; katı-katı, sıvı-sıvı karışımların ayrılması; ilaç metabolitlerinin tayini ve farmakope analizi. Önkoşul: PHAR 212.

 

PHAR  331      Farmakoloji I

(4-0)4

Farmakolojiye giriş; ilaçların emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve eliminasyonu; ilaç uygulama yolları; doz-konsantrasyon ilişkisi; reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi; ilaçların etkilerinin temel prensipleri; ilaçlar arası etkileşim; farmakogenetik; antibiyotikler ve diğer kemoterapötikler. Önkoşul: MED 201.

 

PHAR  332      Farmakoloji II

(4-0)4

Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar; otakoidler, vitaminler; solunum, endokrin ve sindirim sistemleri farmakolojisi.

 

PHAR  342      Farmakoterapi I

(3-2)6

Öz bakım  için yeterli hasta verisi toplama beceri ve bilgisinin kazanılması; ağrı ve ateş, genital, gastrointestinal, oftalmik, otik, oral, dermatolojik vb. hastalıklarda, beslenme ve besin destekleri konusunda   öz bakım için hasta merkezli reçetesiz  ilaç tedavisi tasarlama ve uygulama. Önkoşul: PHAR 331, PHAR 313.

 

PHAR  352      Biyofarmasötikler ve Farmakokinetik

(3-1)5

İlaçların zamana bağlı olarak vücuttaki emilimleri, dağılımları ve eliminasyonları; biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik ve ilişkili hesaplamalara etki eden fizyolojik ve farmasötik faktörler; modifiye salınım formülasyonları, ilaç salımı, salımı modifiye etme metotları; her dozaj formunun kalite kontrolü; in vitro-in vivo korelasyonu; kompartman modeli ve önemi. 

Laboratuvar: İlaç salınımı; çözünme çalışmaları ve bilgisayar destekli farmakokinetik. Önkoşul: PHAR 331, PHAR 221.

 

PHAR  361      Farmasötik Teknoloji I

(2-3)5

Temel dozaj formu; farmasötik dozaj formlarıyla ilgili fizikokimyasal prensiplerin ve preformülasyon faktörlerinin tasarlanması; farmasötik denge; izotoniklik, pH; kinetik ilaçların çözeltilerdeki degradasyonu; suyun saflaştırılması.

Laboratuvar: Aromatik suların hazırlanması; oral çözeltilerin hazırlanması;  şurup ve eliksirin hazırlanması;  oral damlaların hazırlanması;  ağız yıkama çözeltilerinin hazırlanması.

 

PHAR  362     Farmasötik Teknoloji II                                                                         

(2-3)5

Dispersiyon sistemleri, bunların hazırlanışı ve bileşenleri, bu formülasyon sistemlerinden ilacın salınımı (koloidal dispersiyonlar, süspansiyonlar, emülsiyon, aerosol); yarı-katı ve ilgili sistemler (merhemler, fitil); reoliji; transdermal formülasyonlar; kozmetikler; katı dozaj formlarının temel bilimi; tabletlerin, granüllerin kapsüllerin ve mikrokapsüllerin kaplanma formülasyonları; katı hal kararlılığı; GMP ve kalite güvencesi; öncelikli olarak enjektabl ürünler olmak üzere steril ürünlerin formülasyonu, üretimi ve kontrolü için gerekli olan temel bilgilerin sağlanması; formülasyon kriterleri; sterilizasyon yöntemleri; paketleme; farmasötik biyoteknoloji ürünlerin formülasyonları.

Laboratuvar: Formülasyon uygulamaları; analiz; granül; tablet ve kapsüllerin hazırlanmaları ve bunların kalite kontrol testleri; steril enjeksiyon çözeltileri; ampül dolumu, kapaması ve sterilizasyonu; kalite kontrol testlerinin yapılması.

 

PHAR  381     Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme                                 

(0-2)2

Bir araştırmanın tasarlanması ve metodolojisinin esasları; literatür değerlendirme esasları; yayınlanmış tıbbi çalışmaları anlama becerisi; yaygın olarak kullanılan istatistiksel testler ve bunların klinik çalışmalara uyarlanma becerileri.

 

PHAR  399     Çekirdek Staj                           

(0-0)6

Dört hafta, tam zamanlı ( haftada 40 saat) klinik ve hastane eczanesi stajı, toplam 160 (4 X 40) saat. Önkoşul: PHAR 331, PHAR 342.

 

PHAR  411     Eczacılık Tarihi                                                                                            

(2-0)3

Eski uygarlıklarda (Sümerler, Yunan, Roma, Mısır) eczacılık uygulamaları; eczacılık mesleğinin eski Çin ve Hindistan’da, Rönesans sonrası Avrupa’da gelişmesi; İslam dünyasında mesleğin gelişmesi; Osmanlılar döneminde eczacılık; genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde eczacılıkla ilgili gelişmeler; eczacılık etiği; deontolojisi ve tıbbi terminoloji.

 

PHAR  421     Farmakognozi

(2-3)5

Mikroskopta demonstrasyon, kantitatif mikroskopi, mikroskopik analiz; bilinmeyen örneğin belirlenmesi; kalitatif analiz; kromatografik uygulamalar; şekerin kantitatif analizi, oligosakkaritlerin ve heterositlerin analizi; proteinlerin deneyleri; bitki örneklerinden ikincil metabolit olarak steroid ve terpenoidlerin tanımlanması, bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve yapıları; ayırma metodları, bunların biyolojik aktiviteleri. 

Laboratuvar: Mikroskopta demonstrasyon, kantitatif mikroskopi, mikroskopik analiz, bilinmeyen örneğin belirlenmesi; kalitatif analiz; izolasyon tekniklerinin açıklanması; kalitatif ve kantitatif analiz metotları; uçucu ve sabit yağların sınıflandırılması; volümetrik ve gravimetrik yöntemlerle uçucu ve sabit yağların kantitatif analizi.

 

PHAR  423     Farmakogenomik

(2-0)3

Genomik bilimindeki son gelişmeler; genomik uygulamaların biyolojik sistemlerdeki ve hastalıkların tedavisindeki uygulamaları; edinilen bilgilerin genetik bilgiyi eczacılık uygulamalarında kullanılması.

 

PHAR  426     Farmasötik Toksikoloji                                                                                

(3-2)5

Toksikolojinin tarihçesi ve genel kavramlar; toksisite testleri; toksik maddelerin absorpsiyonu, dağılımı ve itrahı; toksik maddelerin biyotranformasyonu; toksik etki mekanizmaları; toksisiteyi etkileyen faktörler; toksik etkilerin sınıflanması; mutajenite ve mutajenik ajanlar; teratojenite ve teratojenik ajanlar; karsinojenite; karsinojenik ajanlar; alerjik reaksiyonlar ve immunotoksik etki; ilaç-ilaç etkileşmelerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi; toksik maddelerin aşırı duyarlık reaksiyonları ve idiyosenkrazi; zehirlenmiş kişilerde tedavi yaklaşımları.

 

PHAR  441      Farmakoterapi II                    

(3-2)6

Gastrointestinal, solunum sistemi, oftalmik ve dermatolojik hastalıklar. Önkoşul: PHAR 331, PHAR 313.

 

PHAR  442     Farmasötik Biyoteknoloji                                                                           

(2-0)3

Rekombinant DNA teknolojisi, ve genlerin prokaryot ve ökaryotik hücrelerde ekspresyonu, Rekombinant biyofarmasötikler I: monoklonal antikorlar, aşılar ve adjuvanlar, Sitokinler), Hücre Kültürü, Fermentasyon Teknolojisi, Rekombinant Biyofarmasötikler II: İnsulin, terapötik hormonlar, terapötik enzimler ve pıhtılaşma faktörleri, Proteinlerin yapısı, özellikleri, Protein yapısındaki bir biyofarmasötiğin saflaştırılması ve müstahzar haline getirilmesi: Ültrafiltrasyon-Kromatografi ile ileri saflaştırma, Peptit ve proteinlerin degredasyonu ve fiziksel stabiliteleri, Peptit ve proteinlerin parenteral formülasyonları, Peptit ve proteinlerin oral formülasyonları, Peptit ve proteinlerin hedeflendirilmeleri Biyoteknolojik ilaçlarda etik, güvenlik ve patent, Peptit ve proteinlerin yeni terapötik sistemlerle uygulanmaları, aşı salım sistemleri ve bitkisel biyofarmasötikler (Bitki ve doku kültürü tarihçesi, sekonder metabolitler ve elde edilişleri) konularını içerir.

 

PHAR  443      Farmakoterapi III                       

(3-2)6

Endokrinolojik, jinekolojik, renal ve ürolojik hastalıklar. Önkoşul: PHAR 331, PHAR 313.

 

PHAR  444      Farmakoterapi IV                                                                                        

(3-2)6

Kardiyovasküler hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları; immünolojik ve romatolojik hastalıklar. Önkoşul: PHAR 331, PHAR 313.

 

PHAR  446      Farmakoterapi V                                         

(3-2)6

Nörolojik, psikiyatrik ve hematolojik hastalıklar. Önkoşul: PHAR 331, PHAR 313.

 

PHAR  451     Eczacılık İşletmeciliği

(2-0)3

İşletme kavramı, yönetim kavram ve becerileri, eczacılıkta yürütülen yönetim fonksiyonları, hastalar ve personel ile iletişim; sürdürülebilirlik kavramı ışığında insanın, malzemenin ve paranın optimum yönetimi.

 

PHAR  452     Bilimsel Sunum ve Yazım Teknikleri                                                                 

(2-0)3

Bilimsel Sunumlar: Sözlü sunumlar – Poster sunumları, Bilimsel dergiler ve makale tipleri, bilimsel makale ve sunumlarda önemli etik ilkeler,  yapılan araştırmanın yayınlanması için uygun dergi seçilmesi, bilimsel makalelerde hakemlik.

 

PHAR  454      Farmasötik Analitik Hesaplamalar

(2-0)3

Farmasötik hesabın temelleri, Uluslararası Birim Sistemi, Farmasötik Ölçüm, Yoğunluk, Spesifik Ağırlık, Spesifik Hacim, Yüzdelik Kuvvet, Kuvvet Oranı, ve diğer konsantrasyon birimleri, izotonik ve tampon çözeltiler, elektrolit çözeltiler, ürün kuvvetinin değiştirilmesi, stok çözeltilerin kullanılması, farmasötik formüllerin büyütülmesi ve küçültülmesi, aktif drog alanı ile ilgili hesaplamalar.

 

PHAR  472     Radyofarmasötikler                                                                                   

(2-0)3

Radyofarmasötikler; teşhiste görüntüleme teknolojileri; radyofarmasötik ilaç şekilleri; nükleer eczacılık uygulamaları.

 

PHAR  473  Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar: Biyofarmasötikler /Biyolojikler                             

(2-0)3

Biyofarmasötiklerin üretiminden satışa sunulmasına kadar olan aşamalarda karşılaşılabilecek sınırlamalar ve zorluklar.

 

PHAR  474     Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş

(2-0)3

Temel biyokimyasal teknikler (spektroskopi; miktar ve aktivite tayinleri; saflaştırma yöntemleri; kromatografik ve elektroforetik yöntemler); DNA izolasyonu, klonlama ve dizi analizleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); bağışıklık mekanizmasına bağlı (immün) teknikler; protein yapı ve fonksiyon analizleri; Gen ekspresyon ve fonksiyon analizleri; DNA mikrodizileri ve kullanım alanları; fluoresan görüntüleme yöntemleri.

 

PHAR  475     Farmasötik Bakım 

(2-0)3

Hasta odaklı ilaç tedavisinin felsefesi; farmakoterapi derslerine giriş; hasta odaklı tedavi yaklaşımı; ilaç tedavisinde karşılaşılan problemler; kariyer planlaması; uygulamadaki yazışmaların takibi ve diğer hasta bakımı sağlayıcılarıyla olan anlaşmaların yapılması

 

PHAR  476      Farmasötik Analiz ve Kalite Kontrol

(2-0)3

İlaçta kalite kontrolu; Avrupa Farmakopesi; analitik metodların validasyonu; pH tayini; çözücülerin bakiyesi; yeni aktif maddelerdeki safsızlıklar, yeni ilaç ürünlerinde safsızlıklar; bitmiş ürün için spesifikasyonlar; test işlemleri; seri analizleri; CTD (Ortak Teknik Dosya); testler (Ph. Eur); tablet ve kapsül için çözünme; dağılma deneyleri.

 

PHAR  477     Yaşlanma Biyolojisi ve Gençleştirici Tıp                                                   

(2-0)3

Bu ders, nasıl ve niçin yaşlandığımız ve yaşa bağlı hastalıkların mekanizmaları hakkındaki güncel bilgileri özetleyecektir. Sağlıklı yaşlanma stratejilerine ek olarak yaşlanmanın ve yaşa bağlı ortaya çıkan patolojilerin geciktirilmesi ve geri döndürülmesi de ele alınacaktır. Ders, insanlarda ve diğer canlılarda yaşlanma sürecinde meydana gelen moleküler, hücresel ve fizyolojik değişikliklere odaklanacaktır. Başlıca konular yaşlanma teorileri, model sistemlerde uzun yaşamın genetik regülasyonu, spontane kimyasal reaksiyonların yaşlanma üzerindeki rolü ve yaşlanma sürecinin terapötik modülasyonu olacaktır.

 

PHAR  478     Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler

(2-0)3

Kalite güvencesi; farmasötik analiz; iyi Laboratuvar uygulamaları (GLP); ruhsatlandırma konularında bilgi aktarma.

 

PHAR  479      İlaç Geliştirme: Preklinikten Pazarlamaya Bir İlacın Doğuşu

(2-0)3

Öncü bileşiğin bulunması, optimizasyonu; akılcı ilaç tasarımı; preklinik çalışmalar, faz I/II ve faz III testleri; örnekler.

 

PHAR  480     İlaç Geliştirmede Yasal Düzenleyici Kurumların Rolü

(2-0)3

İlaç ruhsat başvuru dosyalarının hazırlanmasında yasa düzenleyici başlıca üç önemli kuruluşun  (FDA, ICH ve EMEA) öngördüğü kılavuzların tanıtılması ve Türkiye’deki uygulamalar.

 

PHAR  481     Farmakoekonomi ve Epidemiyoloji    

(2-0)3

İlaç ve ilaç sektöründe kullanılan genel ekonomi ve epidemiyoloji kavramlarına ilişkin tanımlar; epidemiyolojik ve ekonomik araştırma metodoloji ve prensipleri.

 

PHAR  482     Fitoterapi                                                                                                    

(2-0)3

Fitoterapiye giriş ve fitoterapinin tarihi; gastrointestinal, kardiyovasküler, solunum yolu, üriner sistem hastalıklarına ve romatizmaya karşı kullanılan bitkiler; sakinleştirici olarak kullanılan bitkiler; jinekolojide, oftalmolojide, dermatolojide, kanser tedavisinde ve aromatik banyolarda kullanılan bitkiler.

 

PHAR  483     Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler  

(2-0)3

Yaşam bilimlerindeki yeni trendler; en son makalelerin araştırılması, sunulması ve makalelerin tartışılması.

 

PHAR  484     Biyoinformatiğe Giriş                       

(2-0)3

Biyolojik ve tıbbi veriler bu "büyük veri" çağında şaşırtıcı bir hızda birikiyor. Veriler ister bir DNA dizisi ister yeni bir proteininin 3 boyutlu yapısı olsun, her zaman bir veri tabanında depolanır.  Bu veri tabanlarından bazılarına internet üzerinden de erişilebilir. Buna paralel olarak, bu verileri analiz etmek için yazılım araçları sürekli bir gelişme içindedir. Yaşam bilimlerinde araştırma yapmak isteyenler için, bilim adamları tarafından yaygın kullanılan veri tabanları ve yazılımların farkında olmak önemlidir. Bu bir uygulamalı giriş dersi olacaktır. Dizi hizalama, gen ifadesi veri analizi ve moleküler varyasyonların hastalık ve ilaç yanıtlarıyla bağlantısının tespiti için kullanılan çevrimiçi araçlarla ilgili yöntemleri ve uygulamaları kapsayacaktır.

 

PHAR  490     Akılcı İlaç Kullanımı

(2-0)3

Ders, hastalara verilen tedavi, öneri ve teşhislerin doğruluğundan emin olarak uygun reçeteleme yöntemlerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin, ilacın uygun zaman dilimi ve doğru dozda nasıl verilmesi gerektiğinden emin olmaları hedeflenmektedir. Ders, hastaların niçin ve ne zaman ilaç almaları gerektiğini, beklenilen yan etkiler ve ne zaman bu yan etkilerden endişelenmeleri gerektiği ve her zaman uygun kalite ve miktarda ilaç kullanmaları gerektiğinden emin olmaları gibi konular hakkında gerekli bilgiyi sağlamalıdır.

 

PHAR  491     Onkoloji ve Hematoloji Hastaları İçin Farmasötik Bakım

 (2-0)3

Derste, hastane kliniklerinde yatarak ya da ayakta tedavi edilen kanser hastalarının tedavilerinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve onların her türlü hassasiyeti ve farklı özellikleri hakkında fikir sahibi olmaları geliştirilmeye çalışılır. Yaygın olarak kullanılan protokollerin temel yan etkilerini, ilaç kombinasyonlarının oluşturulmasını ve kemoterapi ilaçlarının mekanizmalarını tartışarak, kanser yönetimi hakkında eczacılık öğrencilerinin bilgisini artırır. Bu dersten sonra öğrenciler, kemoterapinin yan etkilerine yönelik farmasötik bakım planı yapıp en uygun destekleyici tedavi sağlayabileceklerdir. 

 

PHAR  493      Karar Verme ve Liderlik

(2-0)3

Eczane, hastane ve endüstri yönetim becerileri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, yönetici ve takım arkadaşları arasında etkin iletişim sağlanması, takım üyeleriyle üretken çalışma yapabilmesi, meslek hayatında çok büyük önemli olan zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon konuları detaylı olarak incelenmektedir. Bunun yanı sıra günümüzün değişim çağı olmasından dolayı değişimde liderlik konusu anlatılmakta; ilk defa dört neslin bir arada çalışmasının getirdiği avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra nesiller arası uyum ele alınmaktadır.

 

PHAR  499     İleri Staj I           

(0-0)6

Dört hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı toplam 160 (4 X 40) saat. Önkoşul: PHAR 342.

 

PHAR  500     Mezuniyet Projesi II

(3-0)10

Öğrenci Mezuniyet Projesindeki konuyla ilgili çalışmalarına devam eder, bir öğretim üyesi danışmanlığında haftanın 1 (bir) günü okula gelerek literatür çalışması ve/veya pratik çalışma yapar; dönem sonunda hazırladığı raporu Mezuniyet Projesi İzleme Jürisi’ne sözlü, yazılı ve poster olarak sunar.

 

PHAR  584      Serbest Eczane Uygulamaları I   

(0-0)12

Yedi hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı, toplam 280 (7 X 40) saat. Önkoşul: PHAR 299, PHAR 399, PHAR 342.

 

PHAR  586     Endüstri Uygulamaları I       

(0-0)12

Yedi hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) stajdır. Öğrenci Fakülte tarafından belirlenecek araştırma laboratuvarları ve merkezleri, ilaç veya kozmetik firmalarında yapılabilecektir. Toplam 280 (7x40) saat. Önkoşul: PHAR 299, PHAR 399, PHAR 342.

 

PHAR  588     Hastane Eczanesi Uygulamaları I   

(0-0)12

Yedi hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) hastane eczanesi stajdır. Toplam 280 (7x40) saat. Önkoşul: PHAR 299, PHAR 399, PHAR 342.

 

PHAR  581     İleri Eczane Eczacılığı Uygulamaları                                                                

(0-0)8

Dört hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı, toplam 160 (4 X 40) saat. Önkoşul: PHAR 299, PHAR 399.

 

PHAR  583     İleri Klinik Eczacılık Uygulamaları

     (8-8)16

On hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) klinik staj, toplam 400 (10 x 40) saat. Önkoşul: PHAR 342, PHAR 441, PHAR 443, PHAR 444, PHAR 446.

 

PHAR  574     Serbest Eczane Uygulamaları II       

(0-0)8

Beş hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı, toplam 200 (5 X 40) saat. Önkoşul: PHAR 299, PHAR 399, PHAR 342.

 

PHAR  595     Mezuniyet Projesi I   

(0-0)6

Öğrenci uzmanlaşmak istediği alanlardan birini seçerek bir öğretim üyesi danışmanlığında haftanın 1 (bir) günü okula gelerek literatür çalışması ve/veya pratik çalışma yapar; dönem sonunda hazırladığı raporu Mezuniyet Projesi İzleme Jürisi’ne sözlü olarak sunar.

 

PHAR  576     Endüstri Uygulamaları II      

(0-0)8

Beş hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) stajdır. Öğrenci Fakülte tarafından belirlenecek araştırma laboratuvarları ve merkezleri, ilaç veya kozmetik firmalarında yapılabilecektir. Toplam 200 (5x40) saat. Önkoşul: PHAR 299, PHAR 399, PHAR 342.

 

PHAR  598     Hastane Eczanesi Uygulamaları II

(0-0)8

Beş hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) hastane eczanesi stajdır. Toplam 200 (5x40) saat. Önkoşul: PHAR 299, PHAR 399, PHAR 342.

PHAR 304      Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim

(3-0)4

Bu ders, optimal hasta sonuçlarının elde edilmesini kolaylaştırmak için öğrencilerin hastalarla, diğer tıbbi görevlilerle ve sağlık-bakım sağlayıcı personelle etkili bir iletişim kurması için gereken iletişim becerilerinin kazandırılması ve sağlık koruma hizmeti verenlerin tasarlanmıştır.  Bu ders, hasta ile ilgili bilgilerin toplanması, organize edilmesi, bilgi aktarılması ve belgelendirilmesi de dahil olmak üzere mesleki iletişimin tüm yönlerini kapsayacaktır. Dersler, hasta odaklı iletişim yaklaşımını vurgular ve sağlık terimleri, iletişim engelleri ve kültürel yeterlilik gibi sosyal faktörleri kapsar. Ders, eczacılık uygulamasında mesleki davranış ve tutumları güçlendirecek ve geliştirecektir. Bu ders, sağlık kayıtlarında motivasyonel görüşme ve hastaya özgü bilgilerin belgelendirilmesi kavramını tanıtacaktır. Bu aktif öğrenme dersi didaktik oturumlardan ve bir küçük grup oturumdan oluşur.

PHAR 585      Mezuniyet Projesi I                                    

 (3-2)6

Bu dersin temel amacı, eczacılık öğrencilerinin akademik çalışma yapmasını ve seçtikleri konu üzerinde çalışmalarını sağlamaktır. Bilimsel Literatürlerin Araştırılması ve Değerlendirilmesi, Çalışmanın Tasarlanması, Hazırlanmakta olan çalışma için Ara Raporun Hazırlanması ve Sunulması

PHAR 502      Mezuniyet Projesi II 

(3-4)10

Bu dersin temel amacı, eczacılık öğrencilerine yüksek standartlarda uygun araştırma çalışmalarını kazanmaları ve araştırmayı başarabilmenin en etkin yollarını düşünecek bilgiye sahip olmaları, mezuniyet projesinin tamamlanmasında yol gösterici olması, iletişim/sunum tekniklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin savunma sınavına hazırlamasıdır. Proje Yönetimi, Araştırmanın Tasarlanması, Elde edilen Dataların Değerlendirilmesi ve Tartışılması, Mezuniyet Projesi Tezinin Hazırlanması ve Teslimi.

PHAR  582      Kamu Eczacılığı Uygulamaları I                 

(0-0)12

Bu stajın amacı öğrencinin kamu kurumlarında çalışan eczacıların görev ve sorumluluklarının öğrenilmesi ve deneyimlenmesi kapsamaktadır.  Yedi hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı toplam 280 (7 X 40) saat.

PHAR 572      Kamu Eczacılığı Uygulamaları II

(0-0)8

Bu stajın amacı öğrencinin kamu kurumlarında çalışan eczacıların görev ve sorumluluklarının öğrenilmesi ve deneyimlenmesi kapsamaktadır. Beş hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı toplam 200 (5 X 40) saat.

 

  Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri
1  Analitik ve eleştirel düşünebilme, karar verme, doğru bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
2 Mesleğini mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda uygular ve politikaların oluşturulmasında önemli rol oynar.
3 Etik ve deontolojik ilkelere bağlı kalır.
4 DSÖ’nün belirlediği “8 yıldızlı eczacı” niteliklerine sahiptir.
5 Hasta ve diğer sağlık/kamu personeli ile etkili iletişim kurar.
6 Yabancı dil becerisini kullanarak mesleğindeki gelişmeleri yabancı kaynaklardan da takip eder ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
7  Halk sağlığını korur, halkın sağlık konusunda bilgilendirilmesini ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlar.
8 Doğal, sentetik veya biyolojik kaynaklı ilaç etkin madde ve preparatlarının, tıbbi cihaz/malzemelerinin  araştırma, geliştirme, üretim, test edilmesi, saklanması, korunması ve imhası konusunda teorik bilgi ve pratik beceri sahibidir.
9 Tıbbi bitkileri tanır ve terapötik veya toksik etkileri konusunda danışmanlık yapar.
10 İlacın/kozmetik ürünlerin/tıbbi ürünlerin kalite kontrolü ve standardizasyonu konularında bilgi sahibidir.
11  İlacın/kozmetik ürünlerin/tıbbi ürünlerin hastaya sunulması, terapötik ve yan etkilerini, metabolizmasını, ilaç ve gıda etkileşimlerini tanıma ve ilaç tedavisinde karşılaşılabilecek sorunları çözme konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
12  İlaçların güvenli kullanımı için gerekli önlemleri alır ve akılcı ilaç kullanımını teşvik ederek danışmanlık ve denetim görevlerini yerine getirir.
13  İlacın/kozmetik ürünlerin/tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri, verilerin korunması ve patent konuları hakkında bilgi sahibidir.
14 Hastanın ilaç tedavisini değerlendirmek amacıyla hastadan gerekli verileri toplar ve hasta odaklı değerlendirme yapar, buna uygun ilaç tedavilerinin izlenmesini de kapsayan bir farmasötik bakım planı hazırlar ve uygular. Kayıt tutar
15 Doğru ilaç ve tedavi prosedürlerini belirlerken farmakoekonomi ve farmakovijilans kriterlerine dikkat eder.
16 Hastanın  tedavi sürecine ve sorunların çözümüne gerektiğinde kalitatif ve kantitatif analizler yaparak kanıta dayalı bir yaklaşım ile katkıda bulunur.
17 İlkyardım talimatlarının nasıl yapıldığını bilir ve gerektiğinde uygular.
18 İlaç ve eczacılıkla ilgili tüm etkinliklere ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir toplumsal ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. Sosyal sorumluluk projeleri başlatabilir, yer alabilir.
19  Sağlık ile ilgili tüm temel kaynak kitapları, yönergeleri (farmakopeler, kodeksler, ulusal formüller, Merck Index, …) bilir ve güncel bilgilere ulaşabilme (Medscape, Science Direct, …) yetisine sahiptir.
20 Lisans eğitimi boyunca yönetim ve organizasyon becerileri kazanır ve bu becerileri eczane, kamu/özel kurum ve kuruluşları, ilaç endüstrisi gibi kurumlarda kullanır. (Bilgi yönetim sistemleri, ilgili evrakların kaydının bulunması vs.)

1. Analitik ve eleştirel düşünebilme, karar verme, doğru bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

2. Mesleğini mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda uygular ve politikaların oluşturulmasında önemli rol oynar.

3. Etik ve deontolojik ilkelere bağlı kalır.

4. DSÖ’nün belirlediği “8 yıldızlı eczacı” niteliklerine sahiptir.

5. Hasta ve diğer sağlık/kamu personeli ile etkili iletişim kurar.

6. Yabancı dil becerisini kullanarak mesleğindeki gelişmeleri yabancı kaynaklardan da takip eder ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.

7. Halk sağlığını korur, halkın sağlık konusunda bilgilendirilmesini ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlar.

8. Doğal, sentetik veya biyolojik kaynaklı ilaç etkin madde ve preparatlarının, tıbbi cihaz/malzemelerinin  araştırma, geliştirme, üretim, test edilmesi, saklanması, korunması ve imhası konusunda teorik bilgi ve pratik beceri sahibidir.

9. Tıbbi bitkileri tanır ve terapötik veya toksik etkileri konusunda danışmanlık yapar.

10. İlacın/kozmetik ürünlerin/tıbbi ürünlerin kalite kontrolü ve standardizasyonu konularında bilgi sahibidir.

11. İlacın/kozmetik ürünlerin/tıbbi ürünlerin hastaya sunulması, terapötik ve yan etkilerini, metabolizmasını, ilaç ve gıda etkileşimlerini tanıma ve ilaç tedavisinde  karşılaşılabilecek sorunları çözme konusunda bilgi ve beceri sahibidir.

12. İlaçların güvenli kullanımı için gerekli önlemleri alır ve akılcı ilaç kullanımını teşvik ederek danışmanlık ve denetim görevlerini yerine getirir.

13.İlacın/kozmetik ürünlerin/tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri, verilerin korunması ve patent konuları hakkında bilgi sahibidir.

14. Hastanın ilaç tedavisini değerlendirmek amacıyla hastadan gerekli verileri toplar ve hasta odaklı değerlendirme yapar, buna uygun ilaç tedavilerinin izlenmesini de kapsayan bir farmasötik bakım planı hazırlar ve uygular. Kayıt tutar.

15. Doğru ilaç ve tedavi prosedürlerini belirlerken farmakoekonomi ve farmakovijilans kriterlerine dikkat eder.

16. Hastanın  tedavi sürecine ve sorunların çözümüne gerektiğinde kalitatif ve kantitatif analizler yaparak kanıta dayalı bir yaklaşım ile katkıda bulunur.

17. İlkyardım talimatlarının nasıl yapıldığını bilir ve gerektiğinde uygular.

18. İlaç ve eczacılıkla ilgili tüm etkinliklere ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir toplumsal ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. Sosyal sorumluluk projeleri başlatabilir, yer alabilir.

19. Sağlık ile ilgili tüm temel kaynak kitapları, yönergeleri (farmakopeler, kodeksler, ulusal formüller, Merck Index, …) bilir ve güncel bilgilere ulaşabilme (Medscape, Science Direct, …) yetisine sahiptir.

20. Lisans eğitimi boyunca yönetim ve organizasyon becerileri kazanır ve bu becerileri eczane, kamu/özel kurum ve kuruluşları, ilaç endüstrisi gibi kurumlarda kullanır. (Bilgi yönetim sistemleri, ilgili evrakların kaydının bulunması vs.)